• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/1996
UBND TỈNH LONG AN
Số: 230/QĐ.UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 6 tháng 2 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Long An”

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Tổ chức hòa bình đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong cuộc họp ngày 22/01/1996;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh Long An.

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Long An là một tổ chức chính trị - xã hội có chức năng chủ yếu là đối ngoại nhân dân, bao gồm các hội hữu nghị song phương và các tổ chức hữu nghị khác của tỉnh, hoạt động theo tôn chỉ mục đích và điều lệ của Liên hiệp các Tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam.

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Long An hoạt động theo Pháp luật của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên hiệp các Tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị cua Việt Nam.

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh có nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp vận động, tranh thủ sự đồng tình và viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức nhân đạo từ thiện và các cá nhân trên Thế giới trong và ngoài tỉnh, nhằm góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường, củng cố tình đoàn kết hữu nghị, phát triển sự giao lưu kinh tế - văn hóa giữa nhân dân Long An với nhân dân các nước.

Điều 2. Phân công các Ông có tên sau đảm nhiệm các công tác thường trực của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Long An.

- Ông PHẠM VĂN DẦU – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp.

- Ông TRẦN VĂN THẢO – Trưởng phòng Ngoại vụ tỉnh kiêm Phó Chủ tịch thường trực phụ trách quản lý nội dung hoạt động của Liên hiệp.

Bộ phận thường trực của Liên hiệp có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cho Tổ chức Liên hiệp đi và hoạt động như bầu Ban Chấp hành, bầu Ban thường trực, xác lập các tổ chức thành viên, xây dựng điều lệ hoạt động làm đầy đủthủ tục xin gia nhập Liên hiệp các Tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam.

Bộ phận Thường trực của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị hoạt động và sinh hoạt ghép với phòng Ngoại vụ tỉnh – sử dụng cơ sở vật chất và một chuyên viên của phòng Ngoại vụ phục vụ cho hoạt động của Liên hiệp.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quy tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các Ông có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Tấn Tài

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.