• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/1995
UBND TỈNH LONG AN
Số: 4626/QĐ.UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 22 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v thành lập Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ”

___________________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư số 142/TT.LB/NV.GTVT ngày 02/7/1995 của Liên Bộ Nội vụ - Giao thông vận tải về việc chuyển giao nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải thi hành Nghị định 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ;

 - Căn cứ Thông tư số 135/PC-KHKT ngày 27/6/1995 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành cơ giới đường bộ và Quyết định số 3407/QĐ.KHKT ngày 05/7/1995 của Bộ Giao thông vận tải ban hành bản tiêu chuẩn ngành “Trạm đăng kiểm cơ giới đường bộ            “

- Xét tờ trình số 489/TC ngày 14/8/1995 của Sở Giao thông vận tải;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch theo quy định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Công an Tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức giao, nhận đúng theo nội dung và tiến độ được quy định tại thông tư số 142/TTLB/NV-GTVT ngày 02/7/1995 của Liên Bộ Nội vụ và Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể.

Quyết định này thay thế quyết định số 4313/QĐ.UB ngày 24/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Tấn Tài

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.