• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2001
UBND TỈNH LONG AN
Số: 4374/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 3 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v giao công tác biên giới về phòng Ngoại vụ tỉnh quản lý.”

______________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

Căn cứ văn bản số 09/BB.BCS ngày 23/10/2001 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức- cán bộ  hệ Nhà nước;

Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tại văn bản số 262/CV.TC ngày 27/11/2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho phòng Ngoại vụ đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác biên giới.

Điều 2: Ban tổ chức Chính quyển tỉnh chủ trì.phối hợp với phòng Ngoại vụ, Bộ phận công tác biên giới và các ngành chức năng liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận cụ thể trước ngày 15/12/2001.

Điề 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh,Ban tổ chức Chính quyển tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan, Trưởng phòng Ngoại vụ và bộ phận công tác biên giới thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Tiếp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.