• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/1993
UBND TỈNH LONG AN
Số: 4031/QĐ.UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 30 tháng 10 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

V/v thành lập tổ làm công tác Việt Kiều

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 30/6/1989;

Căn cứ Thông tư số 04/TT.LB ngày 01/6/1993 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Việt kiều Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác Việt kiều ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định 03/CP ngày 18/01/1993 của Chính phủ;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền Tỉnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Nay thành lập tổ làm công tác Việt Kiều giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác Việt kiều, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ đối với Việt kiều và thân nhân của Việt kiều trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh giao tổ làm công tác Việt kiều cho Ban Quản lý Chương trình Viện trợ Quốc tế trực tiếp quản lý, được bố trí 02 công chức, do ông Lê Văn Hiếu làm tổ trưởng.

Điều 2. Tổ làm công tác Việt kiều có nhiệm vụ :

- Nắm tình hình người định cư tại nước ngoài có quê quán, thân nhân đang sinh sống tại Long An hoặc có mối liên hệ mật thiết với Tỉnh trên các mặt: số lượng, ngành nghề, trình độ và tiềm năng...

- Thực hiện các nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị của các Bộ, ban Việt kiều và UBND tỉnh về công tác Việt kiều, tổ chức phổ biến, hướng dẫn các ngành chức năng trong tỉnh cùng thực hiện các văn bản trên.

- Kiến nghị với UBND tỉnh kế hoạch và chương trình công tác hàng năm về công tác Việt kiều và giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình công tác đó.

- Phối hợp với các cơ quan thuộc UBND tỉnh đáp ứng nhu cầu, phương hướng phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương, tạo lập các mối quan hệ làm việc đầu tư, hợp tác, liên doanh giữa Việt kiều với các tổ chức trong tỉnh. Yêu cầu các ngành chức năng, các đơn vị kinh tế và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh thông báo kết quả làm việc với các cá nhân và tổ chức Việt kiều .

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc bảo vệ  quyền lợi Việt ki ều, kiểm tra và xử lý các vi phạm của Việt kiều đối với Quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh .

- Tiếp xúc với Việt kiều khi họ về nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Việt kiều.

- Làm đầu mối phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác Việt kiều và đầu mối liên hệ của Việt kiều với các cấp, các ngành trong tỉnh.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh, Ban quản lý Chương trình viện trợ Quốc tế tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng, các huyện, thị trong tỉnh chiếu quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Trung Hiếu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.