• Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đến hết năm học 2021-2022

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý

  17/07/2021

  27/07/2021

 • Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định

  18/03/2021

  28/03/2021

 • Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND

  Về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấ, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguông thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định

  08/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.