• Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

  Ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

  09/08/2022

  20/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  Ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

  09/08/2022

  20/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

  08/08/2022

  20/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

  08/08/2022

  20/08/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

  Về việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định

  27/07/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 20/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định

  26/07/2022

  10/08/2022

 • Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh

  19/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 18/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

  12/07/2022

  25/07/2022

 • Quyết định 17/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nam Định

  08/07/2022

  20/07/2022

 • Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

  01/07/2022

  15/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.