Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất

trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

 

 
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về Khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 1515/TTr-STNMT ngày 28/5/2020, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 89/BC-STP ngày 27/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

7. Bảng giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường

Khu vực

Giá đất

(đồng/m2)

Thuộc địa giới các phường tại thành phố Nam Định

100.000

Thuộc địa giới các xã tại thành phố Nam Định, các xã, thị trấn tại các huyện

75.000

 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 4 như sau:

7. Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp (Phụ lục 04 kèm theo)

Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp là giá đã đầu tư xây dựng hạ tầng của khu, cụm công nghiệp”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Ngô Gia Tự