Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phòng chống, khắc phục hậu quả bão,

lụt trong ngành đường sông

____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị địnhsố 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Bộ Luật lệnh phòng chống bão lụt của Chủ tịch nước ban hành ngày 20/3/1993;

Căn cứ Nghị địnhsố 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng chống bão lụt;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26/02/1998;

Căn cứ Quyết định số 581/TTg ngày 25/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo bão lụt;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập ban phòng chống bão lụt trực thuộc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành Đường sông;

Xét đề nghị của Trưởng ban phòng chống bão lụt và Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường sông”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Mọi quy định trước đây về phòng, chống khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Đường trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ban phòng chống bão lụt Bộ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc kiểm tra và giải thích hướng dẫn việc thực hiện quy chế này.

Điều 4: Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Giao thông vận tải

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Quang Tuyến