Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo;

Xét nhu cầu công tác và phẩm chất năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm, chuyên viên Vụ Pháp chế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ cụ thể của ông Trần Văn Khiêm do Vụ trưởng Vụ Pháp chế phân công.

Điều 2. Ông Trần Văn Khiêm được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Vụ trưởng Bộ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ông Trần Văn Khiêm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn