• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1456/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 8 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

1. Học viện Ngân hàng.

2. Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trung tâm dịch vụ an toàn kho quỹ.

Điều 3. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.