• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2008
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 08/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 22 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành  “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp

tỉnh Nam Định

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 466/STC-NS ngày 04/4/2008 và của Ban Quản lý các khu công nghiệp  tại tờ trình số 19/TTr-BQLKCN, ngày 20/3/2008 về việc ban hành một số cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp tỉnh Nam Định.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “ Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp tỉnh Nam Định”.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin Truyền thông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các đơn vị có liên quan và các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Oanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.