• Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 146/2002/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 24 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 2846/UB-VX ngày 19 tháng 8 năm 2002, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định của pháp luật.

Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

- Trưởng ban, một số Phó trưởng ban và các Uỷ viên.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trưởng ban theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm các Phó trưởng ban, các Uỷ viên theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp cao thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều lệ hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.