• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 99/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải gồm:

1. Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải.

2. Học viện Hàng không Việt Nam.

3. Trường Đại học Hàng hải.

4. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

5. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

6. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II.

7. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III.

8. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung.

9. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I.

10. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II.

11. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III.

12. Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh.

13. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

14. Ban Quản lý dự án Thăng Long.

15. Ban Quản lý dự án 1.

16. Ban Quản lý dự án 85.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.