• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 81/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo

________________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 426/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2009 về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo;
Để góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho các gia đình nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình theo chủ trương của Đảng và Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo với mức 200.000 đồng/người nhưng không quá 1.000.000 đồng/hộ. Việc xác định hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 -2010.

2. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ:

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương nhưng số thu ngân sách địa phương năm 2008 không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

3. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Bộ Tài chính tạm ứng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2009 cho các địa phương theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Quyết định này để các địa phương có nguồn xử lý. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện hỗ trợ, bảo đảm cho các hộ nghèo nhận được tiền hỗ trợ trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.