• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2009
CHÍNH PHỦ
Số: 11/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 23 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

______________________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thành lập xã Nhi Sơn thuộc huyện Mường Lát trên cơ sở điều chỉnh 3.684,61 ha diện tích tự nhiên và 2.029 nhân khẩu của xã Pù Nhi.

Xã Nhi Sơn có 3.684,61 ha diện tích tự nhiên và 2.029 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nhi Sơn: Đông giáp xã Trung Lý, huyện Mường Lát; Tây giáp xã Pù Nhi, huyện Mường Lát; Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Tam Chung và thị trấn Mường Lát huyện Mường Lát.

2. Thành lập xã Trung Tiến thuộc huyện Quan Sơn trên cơ sở điều chỉnh 4.405,5 ha diện tích tự nhiên và 2.935 nhân khẩu của xã Trung Thượng.

Xã Trung Tiến có 4.405,5 ha diện tích tự nhiên và 2.935 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung Tiến: Đông giáp xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn; Tây giáp xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn; Nam giáp xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh; Bắc giáp xã Nam Động, huyện Quan Hóa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Pù Nhi còn lại 6.754,99 ha diện tích tự nhiên và 3.754 nhân khẩu.

Huyện Mường Lát có 80.865 ha diện tích tự nhiên và 30.318 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Tén Tần, Quang Chiểu, Mường Chanh và thị trấn Mường Lát.

- Xã Trung Thượng còn lại 5.217,41 ha diện tích tự nhiên và 2.894 nhân khẩu.

Huyện Quan Sơn có 94.345 ha diện tích tự nhiên và 34.915 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Sơn Thủy, Na Mèo, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Lư, Sơn Hà, Trung Thượng, Trung Tiến, Trung Hạ, Trung Xuân và thị trấn Quan Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.