• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2009
CHÍNH PHỦ
Số: 07/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 23 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ, thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk:

a. Điều chỉnh 813,2 ha diện tích tự nhiên của xã Thống Nhất về xã Ea Blang quản lý;

b. Điều chỉnh 312,2 ha diện tích tự nhiên của xã Thống Nhất về xã Bình Thuận quản lý;

c. Điều chỉnh 383,5 ha diện tích tự nhiên của xã Thống Nhất về xã Cư Bao quản lý;

d. Điều chỉnh 194,2 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Blang về xã Ea Đê quản lý.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk:

Thành lập thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở điều chỉnh 28.205,89 ha diện tích tự nhiên và 101.554 nhân khẩu của huyện Krông Búk (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Đoàn Kết, Thống Nhất, Ea Siên, Bình Thuận, Ea Drông, Cư Bao, thị trấn Buôn Hồ; 2.950,44 ha diện tích tự nhiên và 6.666 nhân khẩu của xã Ea Blang; 1.336,9 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhân khẩu của xã Ea Đê).

Thị xã Buôn Hồ có 28.205,89 ha diện tích tự nhiên và 101.554 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đoàn Kết, Thống Nhất, Ea Siên, Bình Thuận, Ea Drông, Cư Bao, thị trấn Buôn Hồ và 2.950,44 ha diện tích tự nhiên, 6.666 nhân khẩu của xã Ea Blang; 1.336,9 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhân khẩu của xã Ea Đê.

Địa giới hành chính thị xã Buôn Hồ: Đông giáp huyện Krông Năng; Tây giáp huyện Cư M’Gar; Nam giáp huyện Krông Pắc; Bắc giáp huyện Krông Búk.

3. Thành lập các phường thuộc thị xã Buôn Hồ:

a. Thành lập phường Đạt Hiếu thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 1.048 ha diện tích tự nhiên và 7.109 của xã Ea Đê (phần diện tích và nhân khẩu của xã Ea Đê điều chỉnh để thành lập thị xã Buôn Hồ).

Phường Đạt Hiếu có 1.048 ha diện tích tự nhiên và 109 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đạt Hiếu: Đông giáp xã Tân Lập, huyện Krông Búk; Tây giáp xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Nam giáp các phường: An Bình và An Lạc, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp xã Pơng Drang, huyện Krông Búk.

b. Thành lập phường An Lạc thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 235 ha diện tích tự nhiên và 7.263 nhân khẩu của thị trấn Buôn Hồ; 344 ha diện tích tự nhiên và 3.118 nhân khẩu của xã Ea Blang.

Phường An Lạc có 579 ha diện tích tự nhiên và 10.381 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường An Lạc: Đông giáp xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp phường An Bình, thị xã Buôn Hồ; Nam giáp phường Thiện An và xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

c. Thành lập phường An Bình thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 267 ha diện tích tự nhiên và 9.302 nhân khẩu của thị trấn Buôn Hồ; 274,7 ha diện tích tự nhiên và 927 nhân khẩu của xã Đoàn Kết; 288,9 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Đê (phần diện tích còn lại của xã Ea Đê điều chỉnh để thành lập thị xã Buôn Hồ).

Phường An Bình có 830,60 ha diện tích tự nhiên và 10.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường An Bình: Đông giáp phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Nam giáp phường Đoàn Kết, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

d. Thành lập phường Thiện An thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 488,38 ha diện tích tự nhiên và 4.686 nhân khẩu còn lại của thị trấn Buôn Hồ; 380 ha diện tích tự nhiên và 728 nhân khẩu của xã Ea Blang.

Phường Thiện An có 868,38 ha diện tích tự nhiên và 5.414 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thiện An: Đông giáp xã Ea Blang, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ; Nam giáp phường Thống Nhất, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp phường An Lạc, An Bình, thị xã Buôn Hồ.

đ. Thành lập phường Đoàn Kết thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở 1.506,43 ha diện tích tự nhiên và 4.106 nhân khẩu còn lại của xã Đoàn Kết.

Phường Đoàn Kết có 1.506,43 ha diện tích tự nhiên và 4.106 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đoàn Kết: Đông giáp phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar; Nam giáp phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp phường An Bình, thị xã Buôn Hồ và xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

e. Thành lập phường Thống nhất trên cơ sở điều chỉnh 1.691 ha diện tích tự nhiên và 10.968 nhân khẩu của xã Thống Nhất; 94 ha diện tích tự nhiên và 1.847 nhân khẩu của xã Ea Siên.

Phường Thống Nhất có 1.785 ha diện tích tự nhiên và 12.815 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thống Nhất: Đông giáp các xã: Ea Blang và Ea Siên, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; Nam giáp phường Bình Tân và xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp các phường: Đoàn Kết, Thiện An, thị xã Buôn Hồ.

g. Thành lập phường Bình Tân trên cơ sở 1.601,79 ha diện tích tự nhiên và 7.397 nhân khẩu còn lại của xã Thống Nhất.

Phường Bình Tân có 1.601,79 ha diện tích tự nhiên và 7.397 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bình Tân: Đông giáp các xã: Bình Thuận và Ea Siên, thị xã Buôn Hồ; Tây giáp xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; Nam giáp các xã: Bình Thuận và Cư Bao, thị xã Buôn Hồ; Bắc giáp các phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Ea Siên còn lại 3.277,32 ha diện tích tự nhiên và 6.932 nhân khẩu.

- Xã Ea Drông có 4.801,55 ha diện tích tự nhiên và 10.059 nhân khẩu.

- Xã Ea Blang có 3.039,64 ha diện tích tự nhiên và 2.820 nhân khẩu.

- Xã Bình Thuận có 4.463,57 ha diện tích tự nhiên và 13.415 nhân khẩu.

- Xã Cư Bao có 4.404,61 ha diện tích tự nhiên và 10.877 nhân khẩu.

Thị xã Buôn Hồ có 28.205,89 ha diện tích tự nhiên và 101.554 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Đạt Hiếu, An Lạc, An Bình, Thiện An, Đoàn Kết, Thống Nhất, Bình Tân và các xã: Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang, Bình Thuận, Cư Bao.

- Xã Ea Đê còn lại 1.827,3 ha diện tích tự nhiên và 4.126 nhân khẩu (và được đổi tên thành xã Tân Lập).

Huyện Krông Búk còn lại 35.867,71 ha diện tích tự nhiên và 55.733 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cư Né, Cư Pơng, Ea Sin, Chứ KBô, Ea Ngai, Pơng Drang và xã Tân Lập.

Tỉnh Đắk Lắk có 1.313.917,27 ha diện tích tự nhiên và 1.750.463 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Cư M’Gar, Krông Búk, Ea H’Leo, Krông Năng, Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk, Krông Bông, Lắk, Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn, Ea Súp, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.