• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 185/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 3 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại thông báo số 79-TB/TW ngày 27 tháng 9 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các hoạt động đầu tư; thương mại; các dịch vụ về  tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lô-gi-stic; du lịch; xuất cảnh, nhập cảnh; cư trú, đi lại và quản lý nhà nước tại Khu thương mại tự do Chu Lai (dưới đây viết tắt là Khu TMTD Chu Lai) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập theo Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Khu TMTD Chu Lai; các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động theo quy định của pháp luật liên quan đến Khu TMTD Chu Lai và Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điều 3. Phạm vi, ranh giới Khu TMTD Chu Lai

Khu TMTD Chu Lai là khu chức năng thuộc Khu phi thuế quan (được quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai ban hành kèm theo Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) trong Khu kinh tế mở Chu Lai, gắn với một phần cảng Kỳ Hà và cảng hàng không quốc tế Chu Lai. Ranh giới địa lý Khu TMTD Chu Lai được xác định trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu TMTD Chu Lai do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Mục tiêu thành lập Khu TMTD Chu Lai

1. Áp dụng thí điểm một số mô hình, cơ chế quản lý kinh tế và chính sách mới liên quan đến hoạt động đầu tư và thương mại để đẩy nhanh quá trình  phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, đồng thời phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Xây dựng và phát triển Khu TMTD Chu Lai thành:

- Trung tâm thương mại, xuất nhập khẩu, hội chợ và triển lãm quốc tế;

- Trung tâm sản xuất, gia công, chế biến hàng xuất khẩu;

- Trung tâm tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá quốc tế;

- Trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, lô-gi-stic.

Điều 5. Kinh doanh cửa hàng miễn thuế

Nhà đầu tư được phép đầu tư cửa hàng miễn thuế trong Khu TMTD Chu Lai để phục vụ các đối tượng là: khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh bằng đường biển, đường hàng không; thủy thủ, thuyền viên nước ngoài, khách du lịch quốc tế đường biển vào cảng Kỳ Hà; nhà đầu tư, thương nhân được tạm trú trong Khu TMTD Chu Lai theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định này. Nếu hàng hoá miễn thuế được đưa ra khỏi Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai thì phải chịu thuế theo luật định.

Điều 6. Ưu đãi đầu tư

1. Ngoài các ưu đãi đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ đặc biệt, công nghệ và công nghiệp sạch đầu tư vào Khu TMTD Chu Lai được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

2. Việc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này đối với các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 7. Xuất, nhập cảnh, lưu trú

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất, nhập cảnh Khu TMTD Chu Lai bằng đường biển qua cảng Kỳ Hà và bằng đường hàng không qua cảng hàng không quốc tế Chu Lai không phải làm thủ tục xuất, nhập cảnh, chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Trường hợp các đối tượng nêu trên có nhu cầu nhập cảnh vào nội địa Việt Nam thì phải thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý xuất, nhập cảnh.

2. Nhà đầu tư, thương nhân làm việc trong Khu TMTD Chu Lai có nhu cầu lưu trú dài hạn được Công an tỉnh Quảng Nam cấp Thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 03 năm để tạm trú trong Khu TMTD Chu Lai. Thẻ tạm trú được sử dụng như giấy thông hành để ra, vào Khu TMTD Chu Lai.

Điều 8. Quản lý nhà nước đối với Khu TMTD Chu Lai

Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai là cơ quan thực hiện quản lý tập trung, thống nhất hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển Khu TMTD Chu Lai. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai và theo phân cấp, uỷ quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Việc thành lập các đơn vị quản lý trực tiếp Khu TMTD Chu Lai do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Các quy định khác

Những quy định khác liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu TMTD Chu Lai không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai ban hành kèm theo Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan khác.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.