• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2019
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 42/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

---------------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------------

         Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của

UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập, quản lý và sử dụng

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định

---------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1698/TTr-CAT-PV01 ngày 08/11/2019 và Báo cáo thẩm định số 218/BC-STP ngày 04/11/2019 của Sở Tư pháp về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/12/2019 .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;  Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh,

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công báo tỉnh;

- Website của tỉnh, Website VPUBND tỉnh;

- Lưu: VP1, VP6, VP8.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.