• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 43/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số: 43/2019/QĐ-UBND

 

 Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường

và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định

--------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP">177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP">149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP">177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3249/TTr-STNMT ngày 21/10/2019, Sở Tài chính tại Văn bản số 1117/STC-QLG&CS ngày 16/10/2019 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-STP ngày 12/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:    

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Đơn giá lập báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh là đơn giá chưa bao gồm thuế VAT.

Điều 2. Đơn giá áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định.

 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tổ chức công khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Bộ đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá cho phù hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi Nhà nước có sự thay đổi về chính sách tiền lương (tiền lương cơ sở, tiền lương tối thiểu vùng); định mức.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VP1, VP3, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phùng Hoan

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.