• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 45/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Số: 45/2019/QĐ-UBND

 

          Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 1, Điều 1, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định giá tiêu thụ nước sạch

do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn sản xuất

--------------------------------------

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm định quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại Tờ trình số 08/TTr-CTNS ngày 23/9/2019; Sở Xây dựng tại Văn bản số 1303/HTKT&PTĐT-SXD ngày 08/10/2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 971/SNN-QLXDCT ngày 08/10/2019; Báo cáo thẩm định số 208/BC-STP ngày 23/10/2019 của Sở Tư pháp và Sở Tài chính tại Tờ trình số 870/TTr-STC ngày 22/10/2019.

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức khấu trừ tiền đóng góp đối ứng xây dựng công trình của khách hàng vào nước tiêu thụ nước sạch quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất, cụ thể như sau:

“Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và đã khấu trừ tiền đóng góp đối ứng xây dựng công trình của khách hàng là 1.400 đồng/m3 nước tiêu thụ; không khấu trừ đối với nước phục vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), đơn vị vũ trang, phục vụ mục đích công cộng, nước phục vụ hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, các đơn vị liên quan và các đối tượng sử dụng nước sạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công báo tỉnh;

- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP6.

tm. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

                     Ngô Gia Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Ngô Gia Tự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.