• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 21/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 23 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định

--------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/%20N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" target="_blank">52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1417/BC-SNN ngày 18/6/2020, Tờ trình số 1418/TTr-SNN ngày 18/6/2020, Báo cáo thẩm định số  112/BC-STP ngày 17/6/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2020 và thay thế Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến khích phát triển một số ngành nghề nông thôn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phùng Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.