• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 24/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND

ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định

-------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành  văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 144/TTr-SLĐTBXH ngày 14/7/2020, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số      1065/TTr-SNV ngày 14/7/2020 và Báo cáo thẩm định số 139/BC-STP ngày 17/7/2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tên phòng: “Phòng quản lý đào tạo nghề” thành “Phòng Dạy nghề” thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND  ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.