• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 13/11/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1046/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 9 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn,

phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập như sau:

1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm:

a) Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương được thành lập theo Nghị định số 61/HĐBT ngày 16 tháng 6 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

c) Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 119/2001/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2005;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị       số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005 được thành lập theo Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Dự án trọng điểm về dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

i) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia được thành lập theo Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

k) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục đại học được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006.

2. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm:

a) Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ nhà nước được thành lập theo Quyết định số 23/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1032/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi được thành lập theo Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch được thành lập theo Quyết định số 23/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005 được thành lập theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương được thành lập theo Quyết định số 179/2001/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

i) Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo và chương trình tăng trưởng và giảm nghèo, chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo được thành lập theo Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

k) Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới được thành lập theo Quyết định số 143/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

l) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

m) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

n) Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

o) Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về xõy dựng và phỏt triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2006 được thành lập theo Quyết định số 61/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

p) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế được thành lập theo Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 được thành lập theo Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các hải đảo được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được thành lập theo Quyết định số 109/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhân quyền được thành lập theo Quyết định số 63/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới Việt Nam - Lào được thành lập theo Quyết định số 20/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Cămpuchia được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm:

a) Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương được thành lập theo Quyết định số 797/2006/ QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân được thành lập theo Quyết định số 05/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm được thành lập theo Quyết định số 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phũng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em được thành lập theo Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chuyển giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn được thành lập theo Quyết định số 780/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đảm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Phú Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.