• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 333/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 28 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ

_____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 3823/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 310/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 39 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.