• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1699/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 20 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên ban chỉ đạo nhà nước về

điều tra cơ bản Tài nguyên – Môi trường biển

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào Tạo làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nhân sự cụ thể đại diện lãnh đạo các Bộ nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.