• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 8 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí,

xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức

làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao

và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, bao gồm các tổ chức sau đây:

1. Cục Báo chí.

2. Cục Xuất bản.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bộ máy giúp Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản; tiếp nhận và bố trí công tác đối với số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thuộc các lĩnh vực báo chí, xuất bản cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

Cục Báo chí, Cục Xuất bản tiếp tục được sử dụng con dấu đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.