• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 580/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1140/TTr-BNN-TT ngày 04 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí mua hạt giống cây trồng để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

1. Đối tượng áp dụng là hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân.

2. Phạm vi áp dụng: vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014-2015 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

3. Cây trồng chuyển đổi được hỗ trợ: ngô, đậu tương, vừng, lạc, dưa, rau các loại.

4. Điều kiện hỗ trợ:

Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu được Ủy ban nhân dân xã xác nhận:

a) Đã thực hiện chuyển đổi cây trồng trong vụ Xuân Hè, vụ Hè Thu, vụ Thu Đông năm 2014 và vụ Đông Xuân 2014 - 2015 trên diện tích đất trồng lúa;

b) Việc chuyển đổi đáp ứng các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ chi phí về giống để chuyển đổi, nhưng không vượt quá 2 (hai) triệu đồng/1 ha. Trên cùng diện tích chuyển đổi chỉ được hỗ trợ một lần.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể hóa mức hỗ trợ đối với từng loại cây trồng trên địa bàn.

6. Cơ chế hỗ trợ: ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% cho các địa phương trong vùng để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu. Riêng thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 50%. Trường hợp hụt thu do nguyên nhân khách quan hoặc tăng thu thấp, sau khi đã sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và 50% dự phòng ngân sách địa phương theo dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao mà vẫn còn thiếu thì ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ phần chênh lệch thiếu.

7. Nguồn hỗ trợ: sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

2. Bộ Tài chính bố trí kinh phí và thực hiện hỗ trợ địa phương để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng màu trên đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tìm hiểu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm để xác định chủng loại cây trồng, diện tích chuyển đổi phù hợp; hướng dẫn nông dân sử dụng giống mới, quy trình kỹ thuật chuyển đổi;

b) Xác định mức chi phí về giống cho từng loại cây trồng trên địa bàn;

c) Căn cứ nhu cầu thực tế về chuyển đổi trên đất lúa của địa phương các tỉnh, thành phố nghiên cứu xem xét có chính sách hỗ trợ bổ sung ngoài chính sách quy định tại Quyết định này;

d) Tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.