• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 124/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 1 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đầu tư xây dựng nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 về Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 9992/KHTC ngày 06 tháng 11 năm 2002, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 350 BKH/VPTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các nội dung chính sau đây :

1. Tên dự án : Đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Mục tiêu và quy mô đầu tư :

a) Mục tiêu đầu tư :

Xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để phục vụ nhu cầu đào tạo trước mắt của nhà trường; về lâu dài cơ sở này làm chức năng là Trung tâm điều hành toàn trường và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo hợp tác quốc tế.

b) Nội dung đầu tư :

- Xây dựng khối nhà cao tầng, gồm một đơn nguyên 19 tầng và một đơn nguyên 13 tầng, tổng diện tích khoảng 95.730 m2 sàn, bao gồm : khối hành chính, quản lý làm việc và phục vụ giảng dạy; khối các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo; Thư viện thông tin và hợp tác quốc tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật và phục vụ.

Cấp công trình : cấp 1.

- Nâng cấp, cải tạo và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên lạc, phù hợp với quy hoạch trong khu vực.

3. Chủ đầu tư : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

4. Địa điểm và diện tích sử dụng : trên khuôn viên đất do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang quản lý và sử dụng (14 ha) tại số 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; diện tích sử dụng đất của Nhà Trung tâm đào tạo khoảng 3,67 ha.

5. Hình thức đầu tư : xây dựng mới.

6. Tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn :

- Tổng mức vốn đầu tư :

518,1 tỷ đồng

Trong đó :

 

+ Xây lắp :

348,3 tỷ đồng

+ Trang thiết bị :

75,1 tỷ đồng

+ Giải phóng mặt bằng và kiến thiết cơ bản khác :

51,1 tỷ đồng

+ Dự phòng :

43,6 tỷ đồng

- Nguồn vốn : ngân sách nhà nước, vốn tự huy động của nhà trường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện : năm 2003 -  đến hết năm 2006.

8. Phương thức thực hiện dự án : Theo Quy chế quản lý đầu tư về xây dựng.

9. Hình thức quản lý thực hiện dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Điều 2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 350 BKH/VPTĐ ngày 15 tháng 01 năm 2003 trong quá trình thiết kế kỹ thuật của dự án.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ đầu tư thực hiện công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.