• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 04/11/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 858/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 9 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện

cải cách chính sách tiền lương nhà nước

______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các thành viên:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2003 - 2007.

2. Nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng bảo đảm phù hợp với thể chế kinh tế - thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế trong từng giai đoạn; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và chế độ phối hợp công tác với các Bộ, ngành cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập Tổ biên tập Đề án giúp Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Các Bộ, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước cử cán bộ, công chức tham gia Tổ biên tập Đề án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 179/2001/QĐ-TTg ngày 14  tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.​

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.