• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 577/QĐ-TTG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 16 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng

kỹ thuật khu công nghiệp Vũng Áng I, tỉnh Hà Tĩnh

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (các văn bản số 20 TT/UB-CN ngày 22 tháng 02 năm 2002 và số 765 CV/UB-CN ngày 03 tháng 6 năm 2002), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 7266/TC-ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 3751 BKH/VPTĐ ngày 13 tháng 6 năm 2002 và số 4101/BKH-KCN ngày 01 tháng 7 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh.

Khu công nghiệp Vũng áng I được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Vũng áng I, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Chủ đầu tư : Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Vũng áng.

3. Mục tiêu dự án : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp gồm hệ thống đường giao thông ; cấp điện ; cấp và thoát nước ; xử lý chất thải; thông tin liên lạc và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đã được tạo ra.

4. Địa điểm xây dựng : Xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Diện tích Khu công nghiệp : 116 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư : 154,1 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : Vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay và vốn ứng trước của các nhà đầu tư.

8. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng : 8 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét mức hỗ trợ cụ thể vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Vũng áng được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Vũng áng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.