• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2005
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 581/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 25 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế báo bão, lũ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt bão;
Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế báo bão, lũ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 206/TTg ngày 28 tháng 6 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo bão và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây về chế độ trách nhiệm báo bão, lũ trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.