• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/01/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 13/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 1 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002 – 2005

_________________________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Tờ trình số 28/TT-UB ngày 17 tháng 8 năm 2002 và Công văn số 1007/CV-UB ngày 01 tháng 11 năm 2002) và Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6313/BKH-DN ngày 02 tháng 10 năm 2002, Tài chính (Công văn số 11143/TC-TCDN ngày 15 tháng 10 năm 2002),, Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3176/BLĐTBXH-CSLĐVL ngày 23 tháng 9 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 296/BNV-TCBC ngày 24 tháng 9 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ,  Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Đề án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.