• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 222/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 731/BKH-TĐ-GSĐT ngày 30 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các Uỷ viên Hội đồng:

+ Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

+ Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Ba Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

+ Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

+ Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;

+ Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu;

- Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cử thanh viên tham gia Hội đồng thẩm định Nhà nước nói trên theo đúng đối tượng là cấp Thứ trưởng hoặc tương đương.

- Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng, giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư.

- Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan để phục vụ công tác thẩm định; khi cần thiết yêu cầu Chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

- Được mời các Tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thẩm định hoặc phản biện dự án.

Điều 3. Kinh phí thẩm định Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và chi phí thuê tư vấn thẩm định do Cơ quan thường trực của Hội đồng lập dự toán chi phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điên Sơn La) thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động thẩm định theo nhiệm vụ được giao.

- Xem xét, phê chuẩn kế hoạch thẩm định, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng, chủ trì các phiên họp; phân công trách nhiệm đối với Phó Chủ tịch và Các Uỷ viên Hội đồng.

- Xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định và các văn bản có liên quan đến hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ hoặc giải trình trước Chính phủ những ý kiến thẩm định về vấn đề do Hội đồng tiến hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư giải trình nội dung và các vấn đề liên quan đến Báo cáo đầu tư bằng văn bản hoặc tại các phiên họp Hội đồng.

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hôi đồng có thể yêu cầu các Bộ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ thẩm định riêng mang tính chất chuyên sâu.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiên quá trình thẩm định, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các công việc của Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền (mời họp, chủ trì họp); quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đã được Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 5. Trách nhiệm của các Uỷ viên Hội đồng:

- Xem xét, có ý kiến về các nội dung thẩm định Báo cáo đầu tư trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ, cơ quan và địa phương do Uỷ viên đó phụ trách và về những vấn đề chung, nội dung toàn diện của Báo cáo đầu tư.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, trao đổi, đóng góp ý kiến về các nội dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của Hội đồng khi cần thiết. Trong trường hợp đặc biệt không thể tham dự được, thành viên Hội đồng phải có ý kiến bằng văn bản gửi tới Hội đồng hoặc uỷ quyền (bằng văn bản) cho đại diện tham dự. Người được uỷ quyền phải có đủ điều kiện tìm hiểu và phát biểu ý kiến hoặc tham gia biểu quyết (khi cần thiết) về những vấn đề Hội đồng xem xét, thẩm định hoặc trưng cầu ý kiến. Ý kiến của đại diện được uỷ quyền được coi là ý kiến của uỷ viên chính thức mà người đó đại diện.

Điều 6. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng:

- Huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm định báo cáo đầu tư và các hoạt động chung của Hội đồng, phối hợp các cơ quan, tổ chức tư vấn để thực hiên các công việc tổ chức thẩm định.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, gửi hồ sơ dự án đến các thành viên Hội đồng, lập và trình duyệt kế hoạch thẩm định Báo cáo đầu tư.

- Đề xuất và trình Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định (chọn cơ quan tư vấn thẩm định, tiếp xúc với Chủ dự án, tổ chức tham quan, khảo sát, nhu cầu về kinh phí).

- Chuẩn bị các phiên họp của Hội đồng: chương trình, mời họp, tài liệu, phương tiện làm việc.

- Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng, của cơ quan tư vấn thẩm định trong quá trình thẩm định trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch của Hội đồng thông qua và ký văn bản yêu cầu khi được uỷ quyền.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

- Chuẩn bị báo cáo của Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ.

- Lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng thông qua, phối hợp quản lý chi phí theo đúng chế độ của Nhà nước.

Điều 7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu và chi phí hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng.

Điều 8. Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiêm vụ.

Điều 9. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.