• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 242/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 2 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 286/LĐTBXH-BTXH ngày 08 tháng 02 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 80/UBND-VX ngày 04 tháng 02 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 1544/BTC-NSNN ngày 09 tháng 02 năm 2012, số 2124/BTC-NSNN ngày 20 tháng 02 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 767/BKHĐT-KTDV ngày 17 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.550 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2012, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Trị: 1.300 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 1.250 tấn gạo.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung gạo hỗ trợ cho nhân dân.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.