• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 459/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 8 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 75/TTr-HĐQL, ngày 11 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 417/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Minh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.