• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 490/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011

_____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 và Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1028/TTr-BNV ngày 28 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu các thành viên sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

2. Bà Lê Thị Hồng Vân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.