• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 570/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Lào Cai

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 459/UBND-VX ngày 25 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 1014/UBND-VX ngày 20 tháng 3 năm 2015, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 1161/LĐTBXH-BTXH ngày 03 tháng 4 năm 2015, số 1197/BLĐTBXH-BTXH ngày 07 tháng 4 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2240/BKHĐT-KTDV ngày 17 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính tại các văn bản số 4498/BTC-NSNN ngày 07 tháng 4 năm 2015, số 5121/BTC-NSNN ngày 17 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 535,980 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015, cụ thể:

- Tỉnh Yên Bái: 403,635 tấn gạo.

- Tỉnh Lào Cai: 132,345 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.