• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1448/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ XIV giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 09 tháng 01 năm 2005;

Xét đề nghị của các cơ quan: Bộ Ngoại giao (tờ  trình số 3162/TTr-BNG-UBBGQG ngày 14 tháng 9 năm 2007), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 597/UBND-NC ngày 09 tháng 7 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 13561/BTC-TCĐN ngày 09 tháng 10 năm 2007), Giao thông vận tải (công văn số 4586/BGTVT-VT ngày 08 tháng 8 năm 2007), Quốc phòng (công văn số 4155/BQP-BP ngày 03 tháng 8 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5564/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 8 năm 2007); Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) (công văn số 1016/TCDL-LH ngày 26 tháng 7 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo chính thức với phía Lào vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Huổi Puốc một cách hợp lý, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.