• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1655/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 3712/PTM-HV ngày 21 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1628/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Hoàng Long Quang, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội;

2. Ông Phan Thanh Tùng, Thư ký Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN, Quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội,

Đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN tại Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.