• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1806/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thay ông Nguyễn Hồng Quân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ông Trịnh Đình Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.