• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 189/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 26/UBND-VX ngày 03 tháng 1 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 41/UBND-VX ngày 03 tháng 01 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 4610/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 1587/UBND-VX ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 09/UBND-VX ngày 03 tháng 01 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 5149/UBND-VX ngày 27 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 9291/UBND-VX ngày 25 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 86/UBND-VX ngày 08 tháng 01 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 557/BTC-NSNN ngày 10 tháng 01 năm 2013, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 01/LĐTBXH-BTXH ngày 02 tháng 01 năm 2013, số 81/LĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 144/BKHĐT-KTDV ngày 07 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 18.999 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013, cụ thể:

- Tỉnh Cao Bằng: 500 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 1.000 tấn gạo.

- Tỉnh Nghệ An: 3.870 tấn gạo.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1.680 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Trị: 2.190 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 750 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 1.293 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 3.000 tấn gạo.

- Tỉnh Lào Cai: 185 tấn gạo.

- Tỉnh Phú Yên: 590 tấn gạo.

- Tỉnh Thanh Hóa: 1.288 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Nam: 2.653 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.