• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 357/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (công văn số 04/UBND-VX ngày 25 tháng 02 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 2541/BTC-DTQG ngày 06 tháng 03 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp (không thu tiền) 1.350 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang thực hiện cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2008.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.