• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2014
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 369/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Hiệp định về tổ chức và hoạt động và điều lệ ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC)

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 13/TTr-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý việc sửa đổi Hiệp định về tổ chức và hoạt động (Hiệp định), Điều lệ IBEC và thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định, Điều lệ IBEC.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Điều lệ IBEC. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Điều 3. Sau khi Nghị định thư được tất cả các nước thành viên IBEC ký, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.