• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 734/2002/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 9 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Chủ tịch Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.