• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1173/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phòng, chống mua bán người

_____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_______________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người và cho nhân dân.

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Phòng, chống mua bán người cho lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

c) Phân công:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong Quân đội nhân dân.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm mua bán người trong ngành mình.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2011 và năm 2012.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người.

a) Nội dung:

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống mua bán người, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Phòng, chống mua bán người gửi Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Công an và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2011.

3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

a) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2011.

b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở hỗ trợ; chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2011.

c) Xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xử lý hành vi phạm tội mua bán người.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2012.

d) Xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn quan hệ phối hợp tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2012.

đ) Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ.

e) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định cụ thể các biện pháp của Quân đội nhân dân trong đấu tranh phòng, chống mua bán người và các hành vi vi phạm khác có liên quan.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương.

Riêng năm 2011, Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Chính phủ (qua Bộ Công an).

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.