• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1173/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục dự án do tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ

_____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4574/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người theo chuỗi giá trị động vật” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mục tiêu: Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người từ các bệnh lây giữa người và động vật tại Việt Nam thông qua các chuỗi giá trị trong mối tương tác người - động vật hoang dã - môi trường. Cụ thể là giảm hơn nữa các mối đe dọa đại dịch ở Việt Nam.

3. Các kết quả chính:

- Tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam trong thực hiện sáng kiến Một sức khỏe của Liên hợp quốc.

- Giảm rủi ro dọc theo chuỗi giá trị từ trang trại tới bàn ăn.

- Tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó với cúm gia cầm độc lực cao và các bệnh lây truyền giữa người, động vật có khả năng thành đại dịch khác.

- Các hoạt động phối hợp xuyên biên giới được thúc đẩy để giảm rủi ro của việc xuất hiện và lan truyền các tác nhân gây bệnh chung giữa người và động vật.

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng (kể từ khi Dự án được phê duyệt).

5. Tổng kinh phí: 2.100.000 USD, trong đó:

- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại): 2.100.000 USD.

- Vốn đối ứng bằng hiện vật.

6. Cơ chế tài chính trong nước: cấp phát 100%.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án; phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.