• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/02/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 111/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty xây dựng thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam thành công ty cổ phần

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; 

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam tại công văn số 52/CV-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam như sau : 

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 24.000.000.000 đồng. 

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 35% vốn điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 35% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp : 30% vốn điều lệ. 

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2001 để cổ phần hóa là 39.560.919.161 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 14.210.379.176 đồng. 

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho ngưuời lao động trong doanh nghiệp là 11.290 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 338.700.000 đồng. 

Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo là 2.258 cổ phần, trị giá trả dần là 158.060.000 đồng. 

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam thành Công ty cổ phần. 

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Cao su.

- Tên giao dịch quốc tế : RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY. 

- Tên viết tắt : RCI.

- Trụ sở chính : 267 Điện Biên Phủ, phường 7,  quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Cao su kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Cao su : 

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp; 

- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây dựng có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Cao su. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Cao su chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.