• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 138/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 8 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 thành công ty cổ phần

_________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (công văn số 777/TTr-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế  như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 29% vốn điều lệ; 

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 51% vốn điều lệ; 

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 20% vốn điều lệ;

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là : 40.103.840.000 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp : 20.785.908.151 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 60.865 cổ phần; phần giá trị được Nhà nước ưu đãi : 1.825.950.000 đồng.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn Điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

5. Chí phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế thành Công ty cổ phần Dược phẩm OPC :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

- Tên giao dịch quốc tế :

OPC  PHARMACEUTICAL  JOINT - STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : OPC

- Trụ sở chính : Số 343, đường Hùng Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Dược phẩm OPC kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Công ty cổ phần Dược phẩm OPC :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ xí nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2002. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược phẩm Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.