• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/02/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 149/QĐ-TTg1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Phim Việt Nam.

2. Viện Bảo tồn di tích.

3. Viện Khoa học Thể dục thể thao (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao).

4. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (trực thuộc Tổng cục Du lịch).

5. Đổi tên Nhạc viện Hà Nội thành Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

6. Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

7. Học Viện Âm nhạc Huế.

8. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

9. Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đổi tên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội thành Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

11. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

12. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

13. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

14. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao I thành Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

15. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao II thành Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

16. Đổi tên Trường Đại học Thể dục thể thao III thành Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

17. Bảo tàng Hồ Chí Minh.

18. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

19. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

20. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

21. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

22. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

23. Thư viện Quốc gia Việt Nam.

24. Đổi tên Khu Sáng tác thành Trung tâm Hỗ trợ sáng tác.

25. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

26. Đổi tên Trung tâm Văn hóa - Thông tin Việt Nam tại Lào thành Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

27. Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao).

Điều 2. Về Trường Cao đẳng Công nghiệp In

1. Chuyển Trường Cao đẳng Công nghiệp In từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trụ sở và các tài sản, trang thiết bị có liên quan sang Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2005

1. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

4. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

5. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

6. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Điều 4. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Dạy nghề năm 2006

1. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng.

2. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Điều 5. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

3. Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

4. Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt.

5. Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ.

6. Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu.

7. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.

8. Nhà hát Cải lương Việt Nam.

9. Nhà hát Chèo Việt Nam.

10. Nhà hát Tuồng Việt Nam.

11. Nhà hát Múa rối Việt Nam.

12. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

13. Nhà hát Kịch Việt Nam.

14. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

15. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam.

16. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.

l7. Nhà hát Tuổi trẻ.

18. Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

19. Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội.

20. Trường quay Cổ Loa.

21. Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và Truyền thông Việt Nam.

22. Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

23. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

24. Tạp chí Điện ảnh - Kịch trường (thuộc Cục Điện ảnh).

25. Các trung tâm huấn luyện thể thao, các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao:

a) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội;

b) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

c) Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng;

d) Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ;

đ) Tạp chí Thể thao;

e) Báo Thể thao Việt Nam;

g) Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao;

h) Trung tâm Thể thao Ba Đình;

i) Bệnh viện Thể thao Việt Nam;

k) Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

26. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch:

a) Trung tâm Thông tin du lịch;

b) Tạp chí Du lịch;

c) Báo Du lịch.

Điều 6. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng;

2. Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 340/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.