• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 178/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thành công ty cổ phần

_____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 366/BKHCNMT-TCCBKH ngày 08 tháng 02 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 51% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 49% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hoá là 241.702.510.578 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 19.203.049.722 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 18.610 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 558.300.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT).

- Tên giao dịch quốc tế : The Corporation for Financing and Promoting technology.

- Tên viết tắt : FPT.

- Trụ sở chính : 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) được kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.